حساب بانکی

حساب بانکی به نام شرکت سبدگردان ویستا ( سهامی خاص ) - بانک پارسیان

شماره حساب          601-00591075-201

شماره شبا              IR470540127520100591075601