محاسبه بازدهی

به منظور ارائه‌ی روشی که بتوان از طریق آن محاسبه بازده سبدگردان ویستا و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخته‌ شده جهانی تحت عناوین
اول – نرخ بازدهی پولی وزنی – (MWRR) معادل Money Weighted Rate of Return
دوم – نرخ بازدهی زمانی وزنی – (TWRR) معادل Time Weighted Rate of Return
استفاده می‌شود که در این پیوست چگونگی محاسبه‌ی این دو روش تشریح می‌شود.
نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR) برای هر سبد اختصاصی محاسبه می‌شود و به گونه‌ای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. نرخ بازدهی زمان وزنی (TWRR) بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان است و نشان می‌دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده‌است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، می‌توانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم‌گیری کنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد (سرمایه‌گذار) مربوطه گزارش می‌کند، در حالی‌که موظف است بازدهی سبدگردان را جهت اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.