همکاران ما

سیاوش فیاضی
سیاوش فیاضی

مدیر سرمایه گذاری

پدرام جلالیان
پدرام جلالیان

سرپرست امور مالی

محسن دوستی
محسن دوستی

تحلیلگر

پوریا رفیعی
پوریا رفیعی

تحلیلگر

احمد فاروقی
احمد فاروقی

تحلیلگر