همکاران ما

سیاوش فیاضی
سیاوش فیاضی

مدیر سرمایه گذاری

پوریا رفیعی
پوریا رفیعی

تحلیلگر

احمد فاروقی
احمد فاروقی

تحلیلگر