خدمات شرکتی

خدمات قابل ارائه

1- مشاور عرضه و پذیرش :
  • براساس مجوز دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار خدمات مشاور عرضه و پذیرش شرکت‌ها، نهادها‌، در بورس اوراق بهادار و بورس کالا توسط این شرکت ارائه می‌شود.
2- مشاوره و مشارکت در تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی یا اوراق مالکیت.

3- مشاور سرمایه ­گذاری
  • اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت‌گذاری) اوراق بهادار
  • مشاوره در زمینه مدیریت ریسک
  • مشاوره در زمینه ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها
  • مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی
  • پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی بازار سرمایه
4- تهیه و ارائه گزارش‌های تحلیلی شرکت‌ها و صنایع بورسی.