1400/06/24
بلاگ

تحلیل بنیادی مجتمع جهان فولاد سيرجان (فجهان)

معرفی و کلیات
   شــرکت مجتمــع جهــان فــولاد ســیرجان (با نماد فجهان ) در زمینــه تولیــد محصــولات فــولادی از جملــه آهــن اســفنجی بــا ظرفیــت تولید 900 هزار تن ، شمش فولادی با ظرفیت یک میلیون تن و میلگرد با ظرفیت 330 هزار تن فعالیت می نماید. فرآیند تولید شرکت شامل خرید گندله از شرکت معدني و صنعتي گل گهر و تبدیل آن به آهن اسفنجی و سپس تبدیل به شمش فولادی می باشد . شرکت قسمتی از شمش فولادی را به طور مستقیم به بازار عرضه می نماید و بخشی از شمش را تبدیل به میلگرد و سپس به بازار عرضه می کند . شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با مالکیت 48.2 درصد و موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران با مالکیت 26.9 درصد از مهم ترین سهامداران " فجهان " می باشند.

دانلود فایل کامل تحلیل فجهان