1401/03/04
بلاگ

تحلیل بنیادی شرکت کاشی و سرامیک الوند (کلوند)

 
شرکت کاشی و سرامیک الوند در شهر صنعتی البرز قزوین احداث و در تیر ماه 1371 به بهره بردای کامل رسید و در ادامه با اجرای طرح توسعه در دو فاز عملیاتی (که فـاز اول در پایان 1372 و فاز دوم آن اوایل 1376 به پایان رسید)، ظرفیت اسمی تولید شرکت به 4 میلیون مترمربع کاشی در سال رسید. در سال 1378 عملیات طرح توسعه به منظور تولید 2 میلیون متر مربع کاشی کف به اتمام رسید و بهره برداري از خطوط تولید آن آغاز گردید و همچنـین بهـره بـرداري رسـمی از طـرح تولیـد کاشـی دیـوار بـا ظرفیـت 1.82 میلیون مترمربع در سال از ابتداي 1382 آغاز شد. پیرو احداث کارخانجات الوند 2 و الوند 3 بهره برداري از کارخانـه الونـد 2 بـا ظرفیـت اسـمی 4 میلیـون مترمربع کاشی کف و کارخانه الوند 3 با ظرفیت اسمی 3 میلیون متر مربع کاشی پرسلان (گرانیتی) به ترتیـب در اسفند 1383 و مرداد 1384 آغاز شد.
در حال حاضر این شرکت جـزء واحـدهاي تجاري فرعی شرکت سرمایه گذاري صدر تامین (واحد فرعی شرکت سرمایه گـذاري تـامین اجتمـاعی) و واحـد تجاري نهایی گروه ، سازمان تامین اجتماعی است .
 
Picture1.png
 
محصول واحد ظرفیت اسمی
کاشی دیوار متر مربع 3,100,000
کاشی کفی متر مربع 2,800,000
کاشی پرسلانی متر مربع 3,000,000