1401/02/28
بلاگ

تحلیل بنیادی شرکت صنايع کاشی و سراميک سينا (کساوه)

معرفی شرکت صنايع کاشی و سراميک سينا
 
  • شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا ( سهامی عام ) در زمینی با وسعت 120 هزار متر مربع در شهر صنعتی کاوه از سوی متخصصان ایرانی و ایتالیایی با ظرفیت اسمی 4 میلیون متر مربع تولید کاشی دیواري در نیمه دوم سال 1374 افتتاح و آماده بهره برداري گردید و نهایتا با اجرای چندین طرح توسعه در زمینه تولید کاشی های پرسلانی ، کف و نیز کاشی های تزئینی و دکوراتیو توانست تولید خود را تا 10 میلیون متر مربع افزایش دهد.
  • ایــن شــرکت تحــت تملــک 51 درصــدی گســترش صنایــع معدنــی کاوه پــارس بــه عنــوان زیــر مجموعــه گــروه بنیــاد مســتضعفان مــی باشــد.
کساوه1.png
 
دانلود فایل کامل تحلیل بنیادی کساوه