1401/08/28
بلاگ

بازارهای جهانی در هفته منتهی به 1401/08/28

 
تغییر    سه ماهه تغییر ماهانه تغییر هفتگی 28آبان واحد: دلار برتن
0% 5% -6% 8,052 مس
1% 9% -2% 2,422 آلومینیوم
-13% 3% 0% 3,029 روی
5% 13% 0% 2,159 سرب
-2% 7% 8% 99 سنگ آهن 62% چین
-7% -8% -1% 485 بیلت CIS
4% -9% -2% 435 اسلب CIS
0% -5% 0% 540 ورق گرم CIS
-17% -11% -5% 328 قراضه(CFRترکیه)
0% -4% -3% 455 بیلت صادراتی ایران
-3% -2% 0% 420 اسلب صادراتی ایران
4% -3% 0% 300 زغالسنگ چین
-9% -6% -8% 88 نفت برنت