1401/08/21
بلاگ

بازارهای جهانی در هفته منتهی به 1401/08/21

تغییر    سه ماهه تغییر ماهانه تغییر هفتگی 21آبان واحد: دلار برتن
6% 14% 6% 8,584 مس
2% 8% 5% 2,477 آلومینیوم
-16% 4% 5% 3,038 روی
-1% 6% 9% 2,160 سرب
-17% -3% 14% 92 سنگ آهن 62% چین
-6% -8% -4% 490 بیلت CIS
6% -7% -5% 445 اسلب CIS
0% -5% -4% 540 ورق گرم CIS
-13% -7% -4% 344 قراضه(CFRترکیه)
6% 1% 0% 470 بیلت صادراتی ایران
-5% -2% 0% 420 اسلب صادراتی ایران
3% -3% -3% 300 زغالسنگ چین
-2% 5% -3% 96 نفت برنت