1401/03/28
بلاگ

بازارهای جهانی در هفته منتهی به 1401/03/28

تغییر هفتگی تغییر ماهانه 28خرداد واحد: دلار برتن
-5.4% -4.7% 8,946 مس
-7.1% -15.6% 2,503 آلومینیوم
-5.0% -5.1% 3,513 روی
-4.3% -5.1% 2,050 سرب
-11.3% -2.3% 125 سنگ آهن 62% چین
0.0% -14.0% 520 بیلت CIS
0.0% -26.5% 500 اسلب CIS
0.0% -21.7% 650 ورق گرم CIS
-6.4% -18.9% 365 قراضه(CFRترکیه)
-2.2% -0.9% 545 بیلت صادراتی ایران
0.0% -10.9% 570 اسلب صادراتی ایران
2.3% -2.2% 440 زغالسنگ چین
-6.8% 0.6% 114 نفت برنت