1401/03/21
بلاگ

بازارهای جهانی در هفته منتهی به 1401/03/21

تغییر هفتگی تغییر ماهانه 21خرداد واحد: دلار برتن
-0.5% 2.5% 9,461 مس
-1.4% -4.8% 2,693 آلومینیوم
-4.4% 4.4% 3,698 روی
-1.2% 3.1% 2,142 سرب
-0.4% 11.9% 141 سنگ آهن 62% چین
0.0% -16.1% 520 بیلت CIS
0.0% -28.6% 500 اسلب CIS
0.0% -25.3% 650 ورق گرم CIS
-10.8% -18.8% 390 قراضه(CFRترکیه)
0.0% -5.5% 558 بیلت صادراتی ایران
0.0% -10.9% 570 اسلب صادراتی ایران
0.0% -4.4% 430 زغالسنگ چین
1.1% 9.6% 122 نفت برنت