1401/03/16
بلاگ

بازارهای جهانی در هفته منتهی به 1401/03/14

تغییر هفتگی تغییر ماهانه 16خرداد واحد: دلار برتن
0.5% 1.1% 9,509 مس
-5.0% -4.1% 2,731 آلومینیوم
0.3% 2.0% 3,870 روی
0.1% -2.8% 2,167 سرب
6.4% -3.1% 142 سنگ آهن 62% چین
-14.0% -24.1% 520 بیلت CIS
-19.4% -39.4% 500 اسلب CIS
-15.6% -30.5% 650 ورق گرم CIS
-6.0% -22.2% 437 قراضه(CFRترکیه)
1.4% -15.9% 558 بیلت صادراتی ایران
-8.1% -27.4% 570 اسلب صادراتی ایران
-4.4% -7.0% 430 زغالسنگ چین
1.6% 6.6% 121 نفت برنت